The Sea for Blind

Zhang Shuo, Zheng Wusan, Li Junlian / China